NK Ljakovnica

Other Teams (Europe)

NK Ljakovnica PES 2015 Players

Name#Nat Age Height Pos Ovr Pas Sht Phy Def Spd Dri
Uranizhgil1 25 182 GK 67 54 42 7846 65 50
Dzhumildamot12 20 187 GK 67 54 42 8343 64 52
Yamkulets13 21 182 GK 67 43 40 8046 56 40
Ptsogarsk2 26 183 CB 70 68 57 8072 71 69
Izmokhansk3 21 187 CB 64 62 53 7868 72 61
Gidaronoye4 20 189 CB 64 66 55 7868 73 54
Mardigalev14 26 183 CB 70 67 58 8468 69 70
Galkoinov15 25 182 CB 63 52 44 7072 72 50
Zhojnovski5 18 181 DMF 68 69 55 6961 75 66
Chyosvenka6 19 186 DMF 72 70 60 7863 72 73
Nyjaleska8 23 178 DMF 69 67 58 7764 73 70
Ergepinot16 20 183 DMF 71 72 63 7062 76 75
Bortemot18 28 189 LMF 72 68 70 7155 77 73
Narzhivski7 20 179 RMF 69 67 58 7462 79 69
Chikhalovsk17 23 183 RMF 55 55 59 5140 68 63
Sugunoevat9 28 182 AMF 75 76 66 6858 72 80
Nokhverski19 21 183 AMF 72 77 69 7043 73 75
Nyigorkit20 20 187 AMF 55 66 56 5640 59 67
Seyryakin21 26 189 AMF 57 73 49 5541 63 66
Ertimski10 27 189 CF 66 67 70 7340 73 70
Oinershka11 24 186 CF 69 69 72 7648 75 71
Khartsavo22 27 180 CF 69 41 81 7840 62 57
Samdavska23 25 176 CF 65 67 75 7140 67 69

NK Ljakovnica PES 2015 Lineup

67
GK
Uranizhgil
70
CB
Ptsogarsk
64
CB
Izmokhansk
64
CB
Gidaronoye
68
DMF
Zhojnovski
64
RMF
Chyosvenka
63
LMF
Narzhivski
61
AMF
Nyjaleska
75
AMF
Sugunoevat
66
CF
Ertimski
69
CF
Oinershka
www.pesmaster.com

Comments

comments powered by Disqus