Verwestadt S.V.

Other Teams (Europe)

Verwestadt S.V. PES 2015 Players

Name#Nat Age Height Pos Ovr Pas Sht Phy Def Spd Dri
Pirkalice1 28 184 GK 67 53 40 8344 68 51
Zlavjoc12 21 182 GK 67 58 44 7843 73 54
Vyskavnic13 26 182 GK 65 54 44 7943 71 52
Berczenoch2 27 187 CB 74 68 55 8374 75 65
Osljenik14 28 183 CB 74 67 59 7974 76 68
Bydlovgara15 20 185 CB 72 75 53 7772 74 71
Krabichdim3 20 176 LB 75 68 66 7074 75 74
Ercenovy5 23 175 LB 73 70 66 7063 77 73
Kythborny4 26 176 RB 70 68 59 7070 72 70
Ulvceperk16 25 175 RB 71 68 63 7057 76 74
Doegermanice6 22 176 DMF 73 75 63 7365 76 73
Olcezlin17 26 180 DMF 70 72 68 7364 72 71
Charboliv7 26 172 CMF 76 79 70 6859 72 74
Hzlinamok18 21 184 CMF 67 75 60 6155 73 70
Mladhyga20 24 175 LMF 72 69 69 7061 73 74
Vlachkin19 23 179 RMF 72 69 66 7640 77 78
Maslovyka8 25 170 AMF 73 75 70 6940 71 77
Jisekcherb9 27 178 AMF 74 73 68 7349 77 80
Rnojamouc10 24 164 AMF 72 80 70 6540 70 78
Kerjosky21 27 163 AMF 76 79 71 6840 75 82
Blachomlec11 20 172 SS 71 71 72 6940 74 75
Urcioli22 18 179 CF 70 67 70 7240 77 74
Pravyklav23 20 184 CF 72 68 73 8140 77 74

Verwestadt S.V. PES 2015 Lineup

67
GK
Pirkalice
74
CB
Berczenoch
65
CB
Krabichdim
70
RB
Kythborny
73
LB
Ercenovy
73
DMF
Doegermanice
71
DMF
Charboliv
73
AMF
Maslovyka
67
RWF
Jisekcherb
63
LWF
Rnojamouc
64
CF
Blachomlec
www.pesmaster.com

Comments

comments powered by Disqus